γ-L-Glutamyl-4-nitroanilide (GPNA) hydrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)

Supplier: TCI America

Synonyms: Nω-(4-Nitrophenyl)-L-glutamine hydrate,GPNA hydrate,L-γ-Glutamyl-p-nitroanilide hydrate,H-Glu(pNA)-OH,L-Glutamic acid 5-(4-nitroanilide) hydrate,γ-L-Glutamyl-p-Nitroanilide Hydrate

G0065-1G G0065-5G
TCG0065-001GEA 137.3 CAD
TCG0065-001G TCG0065-005G
γ-L-Glutamyl-4-nitroanilide (GPNA) hydrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
γ-L-Glutamyl-4-nitroanilide (GPNA) hydrate

CAS Number: 7300-59-6
MDL Number: MFCD00036218
Molecular Formula: C11H13N3O5
Molecular Weight: 267.24
Purity/Analysis Method: >98.0% (HPLC,T)
Form: Crystal
Melting point (°C): 178
Specific rotation [a]20/D: 32 deg (C=2, 0.5mol/L HCl)


Product Categories: Bioscience, Side Chain Protected Amino Acids (N,C-termini Free)
Other Product Names / Synonyms: Nomega-(4-Nitrophenyl)-L-glutamine

Formula: C₁₁H₁₃N₃O₅
MW: 267.24 g/mol (anhy)
Melting Pt: 178 °C
MDL Number: MFCD00036218
CAS Number: 7300-59-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9451e276579edaf9decf7ce443bb2d63781a998e&vid=9451e276579edaf9decf7ce443bb2d63781a998e&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Specification Test Results

Purity/Analysis Method 98.0% (HPLC,T)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Learn more About VWR